Kallelse till årsmöte i AIK Ishockeyförening
Publicerad: 2024-05-14

Härmed har vi nöjet att bjuda in till AIK Ishockeyförenings årsmöte. Årsmötet startar klockan 18:00 torsdagen den 27 juni 2024 i Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna. Vi ber samtliga medlemmar som önskar delta vid årsmötet i AIK Ishockeyförening att föranmäla sig till mötet vilket sker genom att följa nedan länk:

Anmäl dig till mötet här!

Föranmälan skall ske senast torsdagen den 20 juni 2024.

För att vara röstberättigad vid årsmötet i AIK Ishockeyförening måste du vid tidpunkten för årsmötet vara medlem både i AIK Huvudförening och AIK Ishockeyförening och uppnå en ålder av 18 år under 2024. För att underlätta hanteringen vid årsmötet, ber vi dig redan nu anmäla önskemål om medlemskap i AIK Ishockeyförening. Detta görs enklast med e-post till [email protected] med angivande av att du önskar bli medlem i AIK Ishockeyförening och med angivande av namn (tilltalsnamn och efternamn), personnummer och e-postadress. För närvarande är medlemskapet i AIK Ishockeyförening kostnadsfritt.

Kontinuerligt uppdaterad information finns på hemsidan www.aikhockey.se

Dagordning för AIK Ishockeyföreningens årsmöte torsdagen 27 juni 2024

Mötets öppnande.

1. Justering av röstlängd.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av:

a) ordförande för mötet.

b) sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll.

5. Rapport från den bolagiserade verksamheten.

6. Framläggande av årsredovisning.

7. Revisorernas berättelse avseende föreningen.

8. Fastställande av resultat och balansräkningar.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revision avser.

10. Fastställande av arvode för revisorerna.

11. Fastställande av årsavgift.

12. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 21

maj 2024 till [email protected].

13. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.

14. Val av:

a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.

c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.

d) tre till fem ledamöter till valberedningen (varav en till ordförande) för en tid av ett år.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande

AIK Hockey
Huvudpartners
Guldpartners
Silverpartners
Bronspartner