UPPDATERAD: Kallelse till årsmöte i AIK Ishockeyförening

27 maj 2020 11:00

Härmed har vi nöjet att inbjuda till AIK Ishockeyförenings årsmöte. Årsmötet startar klockan 18:00 tisdag den 30 juni 2020 på Solna Gymnasium, Råsundavägen 80 i Solna. (Registreringen börjar kl. 17:30).


Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd har styrelsen för AIK Ishockeyförening beslutat att årsmötet 2020 ska genomföras på ett begränsat sätt men utan att medlemmarnas rättigheter inskränks.

Årsmötet kommer att hållas kortfattat, klubbdirektörens presentation hålls förenklad, från styrelsen och föreningen deltar endast ett fåtal personer, och ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Ingen från bolagets sportsliga ledning kommer närvara. Kontinuerligt uppdaterad information finns på hemsidan www.aikhockey.se   Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Ishockeyförening, och som under 2020 uppnår en ålder av 18 år. Medtag medlemskort i AIK. Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt.  

Dagordning för AIK Ishockeyföreningens årsmöte tisdag 30 juni 2020:   Mötets öppnande  

 1. Justering av röstlängd.

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 3. Val av:

a) ordförande för mötet.

b) sekreterare för mötet.  

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll.

 2. Rapport från den bolagiserade verksamheten.

 3. Framläggande av årsredovisning.

 4. Revisorernas berättelse avseende föreningen.

 5. Fastställande av resultat och balansräkningar.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revision avser.

 7. Fastställande av arvode för revisorerna.

 8. Fastställande av årsavgift.

 9. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 31 maj 2020.

 10. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.

 11. Val av:

a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.

c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.

d) tre till fem ledamöter till valberedningen (varav en till ordförande) för en tid av ett år.  

 1. Övriga frågor.

 2. Mötets avslutande.

Artikeln är nu uppdaterad med årsredovisning AIK Ishockeyförening Koncernredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30