Kallelse till årsmöte i AIK Ishockeyförening

11 maj 2021 09:59

Härmed har vi nöjet att bjuda in till AIK Ishockeyförenings årsmöte. Årsmötet startar klockan 18:00 tisdag den 22 juni 2021 och med tanke på rådande situation kommer årsmötet att genomföras digitalt.


Vi ber samtliga medlemmar som önskar delta vid årsmötet i AIK Ishockeyförening att föranmäla sig till mötet vilket sker via denna länk:

https://biljetter.aikhockey.se/arsmote21

Föranmälan skall ske senast torsdagen den 17 juni 2021.

Kontinuerligt uppdaterad information finns på hemsidan www.aikhockey.se

Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Ishockeyförening, och som under 2021 uppnår en ålder av 18 år.

Dagordning för AIK Ishockeyföreningens årsmöte tisdag 22 juni 2021:

Mötets öppnande.

 1. Justering av röstlängd.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av:

a) ordförande för mötet.

b) sekreterare för mötet.

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll.
 2. Rapport från den bolagiserade verksamheten.
 3. Framläggande av årsredovisning.
 4. Revisorernas berättelse avseende föreningen.
 5. Fastställande av resultat och balansräkningar.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revision avser.
 7. Fastställande av arvode för revisorerna.
 8. Fastställande av årsavgift.
 9. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 1 maj 2021.
 10. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
 11. Val av:

a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.

c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.

d) tre till fem ledamöter till valberedningen (varav en till ordförande) för en tid av ett år.

 1. Övriga frågor.
 2. Mötets avslutande