Ny lokal för årsmötet och årsstämman

24 juni 2020 09:15

Tisdag 30 juni kallar AIK Ishockeyförening till årsmöte samt AIK Ishockey AB (publ), org nr 556693–7867, till årsstämma. Lokalen är dock ändrad till Solna Folketshus, Skytteholmsvägen 2.


Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd har styrelsen för AIK Ishockeyförening beslutat att årsmötet 2020 ska genomföras på ett begränsat sätt men utan att medlemmarnas rättigheter inskränks.

Årsmötet kommer att hållas kortfattat, klubbdirektörens presentation hålls förenklad, från styrelsen och föreningen deltar endast ett fåtal personer, och ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Ingen från bolagets sportsliga ledning kommer närvara. Kontinuerligt uppdaterad information finns på hemsidan www.aikhockey.se  

Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Ishockeyförening, och som under 2020 uppnår en ålder av 18 år. Medtag medlemskort i AIK. Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt.

Inför årsmötet kan ni ta del av årsredovisning AIK Ishockeyförening Koncernredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

Dagordning för AIK Ishockeyföreningens årsmöte tisdag 30 juni 2020:   Mötets öppnande  

 1. Justering av röstlängd.

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 3. Val av:

a) ordförande för mötet.

b) sekreterare för mötet.  

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll.

 2. Rapport från den bolagiserade verksamheten.

 3. Framläggande av årsredovisning.

 4. Revisorernas berättelse avseende föreningen.

 5. Fastställande av resultat och balansräkningar.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revision avser.

 7. Fastställande av arvode för revisorerna.

 8. Fastställande av årsavgift.

 9. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 31 maj 2020.

 10. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.

 11. Val av:

a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.

c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.

d) tre till fem ledamöter till valberedningen (varav en till ordförande) för en tid av ett år.  

 1. Övriga frågor.

 2. Mötets avslutande.


Rätt att delta i stämman har aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken och som senast onsdagen den 24 juni 2020 anmält sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras skriftligen till AIK Ishockey AB, Årsstämma, Gårdsvägen 4, 169 70 Solna eller genom e-post till [email protected] Vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer och antalet eventuella biträden. Fullmaktsformulär finns på hemsidan www.aikhockey.se.  

Mot bakgrund av coronaviruset har bolaget beslutat om vissa förändringar i upplägget för årsstämman 2020. Aktieägare ombeds att ta del av ytterligare information i kallelsen och på bolagets hemsida. Ingen från bolagets sportsliga ledning kommer närvara.  

Den fullständiga kallelsen finns på hemsidan www.aikhockey.se, och skickas till de aktieägare som begär det på telefon 08-18 91 00 och då uppger sin postadress.

Inför årsstämman kan ni ta del av årsredovisning AIK Ishockey AB (publ) räkneskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30.