Rapport från AIK IF:s årsmöte

4 juli 2017 11:10

AIK Ishockeyförenings årsmöte ägde rum i Solna Gymnasium den 3 juli. Styrelsens ordförande, Håkan Svensson, inledde mötet med att hälsa samtliga deltagare välkomna.


Efter val av mötesordförande (Svante Holmström) och mötessekreterare (Oliver Bäverlind) samt rösträknare, tillika justeringsmän (Göran Cederwall och Per Wahrolén) tog Anders Olson, VD, till orda och föredrog rapporten från den bolagiserade verksamheten.

Ekonomichefen, Lars Ekholmer, redogjorde därefter årsredovisningen och svarade på efterföljande frågor.

För detaljerade siffor hänvisas läsare till årsredovisningen för verksamhetsåret 2016/2017, som går att finna här ››

Håkan Svensson redogjorde för årsmötet verksamhetsplanen för dam, junior och ungdom samt budget.

Punkterna avhandlades efter den utsatta dagordningen.
Röstlängden fastställdes till 65 röstberättigade medlemmar som under kvällen fick ta ställning till flera frågor.

  • Årsmötet beslutade att avslå Motion 1 genom sluten votering.
  • Årsmötet beslutade enhälligt i efterföljande Motion 2 att det ska ske en stadgeändring gällande årsmötets tidpunkt.
  • Styrelsens förslag att hålla ett extrainkallat medlemsmöte hösten 2017 för ändring av stadgarna gällande årsmötets tidpunkt antogs.

Årsmötet beslutade att i enighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Svensson till ordförande i AIK IF:s styrelse ytterligare ett år.

Dessutom omvaldes ledamoten Peter Säll samt Alexis Wicklin i ett nyval för två år vardera.

Den sittande valberedningen valdes på nytt – samt fick tillskott av två nya ledamöter i form av Hans Mörner och Svante Holmström.

Inga ytterligare frågor lyftes och Håkan Svensson kunde därefter avsluta mötet.