Kallelse till Årsmöte i AIK Ishockeyförening

3 juni 2016 15:00

Härmed har vi nöjet att inbjuda till AIK Ishockeyförenings årsmöte. Årsmötet startar klockan 19:00 måndagen den 20 juni 2016 på Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik. (Registreringen börjar kl. 18:00).


Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Ishockeyförening, och som under 2016 uppnår en ålder av 18 år. Det kommer även att finnas möjlighet att registrera sig som medlem i AIK Ishoceyförening på plats, förutsatt att du är medlem i AIK. Medtag medlemskort i AIK. Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt.

Dagordning för AIK Ishockeyförenings årsmöte måndag den 20 juni 2016.

Mötets öppnande

 1. Justering av röstlängd.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av:
  a) ordförande för mötet.
  b) sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll.
 5. Rapport från den bolagiserade verksamheten.
 6. Framläggande av årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse avseende föreningen.
 8. Fastställande av resultat och balansräkningar.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revision avser.
 10. Fastställande av arvode för revisorerna.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 1 maj 2016.
 13. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
 14. Val av:
  a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.
  c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.
  d) tre till fem ledamöter till valberedningen (varav en till ordförande) för en tid av ett år.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

---