Välkommen till årsstämma i AIK Ishockey AB

5 juni 2017 09:30

AIK Ishockey AB (publ), org nr 556693-7867, kallar till årsstämma måndagen den 3 juli 2017 klockan 20:00 på Solna Gymnasium, Råsundavägen 80 i Solna.


Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 juni 2017, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 27 juni 2017. Anmälan kan göras skriftligen till AIK Ishockey AB, Årsstämma, Evenemangsgatan 31, 2 tr, 169 79 Solna eller genom e-post till [email protected] Vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken tisdagen den 27 juni 2017 för att få delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten ställs ut av juridisk person ska kopia av registreringsbevis som utvisar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original och eventuella behörighetshandlingar ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 juni 2017. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aikhockey.se.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet under 2016/2017.
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Beslut om antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.
 16. Årsstämmans avslutande.

Handlingar

Kopia av årsredovisning med revisionsberättelse hålls tillgänglig hos bolaget, på Evenemangsgatan 31 2 tr i Solna, och på bolagets hemsida, www.aikhockey.se, senast tre veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.